CRM

پیاده سازی،و نصب سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری به همراه راه اندازی، پیکربندی و آموزش کامل نرم افزارهای مطرح دنیا مانند Dynamics CRM، ACT! CRM، و … کتاب جامع CRM که توسط انتشارات مرکز آموزش پارس چاپ شده، مرجعی است کامل از هرآنچه که شما برای دانش مدیریت ارتباط با مشتری نیاز دارید