اولین تکنیک 3DPSale

روش 3DPSale، روشی جامع جهت پرورش درونی یک فروشنده حرفه ای است. این روش در سه بعد روحیات، نگرشها و تکنیک ها به ساخت یک فروشنده حرفه ای کمک می کند. این تصویر، به اولین تکنیک از روش  3DPSale  اشاره دارد.