فروش حرفه ای 3DPSale

نظریه 3DPSale، روشی است بسیار کاربردی که به منظور تقویت شخصیت فروشنده حرفه ای توسط اینجانب ابداع گردیده است. در این روش، یک انسان معمولی، اگر بخواهد به یک فروشنده حرفه ای تبدیل شود، از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفته و ساخته می شود تا به یک فوق ستاره فروش تبدیل گردد. کتابی زیر